Vilka är vi?

Ayurveda Göteborg är en bifirma till Syneidos Kvalitetslitteratur. Några av våra medarbetare är:

Who are we?

Ayurveda Gothenburg is a section of Syneidos Quality Literature. Some of our staff are:


Stefan Lagrosen
Dr Stefan Lagrosen forskar och undervisar om hälsa i arbetslivet. Han är också certifierad Maharishi Ayurveda Wellnesskonsult, licensierad personlig tränare, diplomerad löpcoach och certifierad lärare i Maharishi Yoga Asanas med mer än 30 års egen erfarenhet av Ayurveda.  Följ Stefans blogg
Följ Stefans Ayurvedasida på Facebook
Dr Stefan Lagrosen is a professor of management doing research in and teaching work-life health. He is also a certified Maharishi Ayurveda Wellness Consultant, licensed personal trainer, certified running coach and certified teacher of Maharishi Yoga Asanas. He has many years of experience of Ayurveda as well as of teaching and course management in many different contexts.
Yvonne Lagrosen
Yvonne Lagrosen är docent i kvalitetsutveckling. Hon forskar bland annat om arbetsrelaterad hälsa och är internationellt känd för sin forskning om kopplingen mellan kvalitetsutveckling och hälsa. Vidare forskar hon om hjärnans funktion och dess koppling till vår prestationsförmåga. Hon är också auktoriserad instruktör i Transcendental Meditation. Hon är en erfaren och uppskattad kursledare och har omfattande erfarenhet av Ayurveda.
Yvonne Lagrosen is an associate professor of quality management. she researches work-life health, and she is internationally known for her research on the link between quality management and health. Furthermore, she researches brainfunction and its connection to performance. She is also an authorised instructor in Transcendental Meditation. She is an experienced and esteemed course leader and has extensive experience of Ayurveda.

Ayurveda

Ayurveda är världens äldsta hälsosystem. Det har bevarats i Indien i tusentals år. Och kunskapen är oerhört avancerad. Exempelvis beskrev Ayurveda i detalj hur blodcirkulationen fungerar tusentals år innan William Harvey gjorde samma upptäckt på 1700-talet och västerlandets medicinska kunskap började utvecklas. Inom Ayurveda tar man särskilt hänsyn till att vi människor är olika. Det som är bra för en människa är inte nödvändigtvis bra för en annan. Och det som är bra för en människa vid ett tillfälle kan vara skadligt vid en annan tidpunkt. Därför lägger man stor vikt vid att ta hänsyn till varje människas specifika konstitution och vilka specifika obalanser man har. Ayurveda ser också människan som en del av naturen. Alla behandlingar och terapier är därför naturliga och går ut på att skapa inre och yttre balans. Det är därför Ayurveda är så oerhört effektivt.

Men intill nyligen var hälsosystemet ganska fragmenterat. Tidens långa lopp hade gjort att kunskapen ha urholkats. Inte minst berodde detta på att Indien under flera århundraden har varit koloniserat, först av mogulerna och sedan av britterna. De undertryckte den inhemska kunskapen. Och när sedan Indien frigjordes satte man större tilltro till kolonisatörernas västerländska vetenskap än sin inhemska visdom. Därför var Ayurveda inte det kompletta system som det en gång varit. Man kände till olika delar till exempel att vissa örter hjälper mot vissa åkommor och att vissa behandlingar var effektiva för att befrämja hälsa. Men ingen hade något grepp om helheten. Så var situationen ända fram till början av 1980-talet.

Det var i det läget som Maharishi Mahesh Yogi engagerade sig i Ayurveda. Han hade i ett par decennier arbetat intensivt med att sprida tekniken Transcendental Meditation, TM, över världen. Han hade sett TM:s effekter i att utveckla medvetandet och vilka goda effekter det gav på hälsan. Han insåg därför att grunden till hälsa ligger i medvetandet, det är därifrån som helheten kan skapas. Därför förstod han att nu var tiden kommen att återuppväcka Ayurveda till dess forna glans.

Han grep sig an detta projekt med full energi och fokus. Från Indiens olika hörn samlade han de främsta experterna inom var och en av de olika delarna av Ayurveda. Tillsammans arbetade de intensivt med sin kunskap, med sin erfarenhet och med de gamla texterna. Ur detta arbete uppstod så den nyuppväckta helhetsversionen av Ayurveda; den fick namnet Maharishi Ayurveda.

Sedan dess har Maharishi Ayurveda spridits över världen och många människor har fått njuta av dess effektivitet; bland annat vi själva som har använt detta hälsosystem i många år och imponerats av hur välgörande det är.

De tre doshorna är centrala begrepp inom Ayurveda. Se en kort introduktion till dem här.

Ayurveda is the world's oldest health system. It has been preserved in India for thousands of years. And the knowledge is extremely advanced. For example, Ayurveda described in detail how blood circulation works thousands of years before William Harvey made the same discovery in the 18th century and the medical knowledge of the West began to develop. In Ayurveda, special consideration is given to the fact that we humans are different. What is good for one person is not necessarily good for another. And what is good for one person at a time may be harmful at another time. Therefore, great emphasis is placed on taking into account each person's specific constitution and what specific imbalances one has. Ayurveda also sees man as part of nature. All treatments and therapies are therefore natural and aim to create inner and outer balance. That is why Ayurveda is so incredibly effective.

But until recently, the health care system was quite fragmented. The long course of time had meant that knowledge had been eroded. Not least because India has been colonized for centuries, first by the Mughals and then by the British. They suppressed the domestic knowledge. And when India was liberated, people put more faith in the Western science of the colonizers than their domestic wisdom. Therefore, Ayurveda was not the complete system it once was. It was known in various parts, for example that certain herbs help against certain ailments and that certain treatments were effective in promoting health. But no one had any grip on the whole. This was the situation until the early 1980s.

It was in that situation that Maharishi Mahesh Yogi became involved in Ayurveda. For a couple of decades, he had worked intensively to spread the technology of Transcendental Meditation, TM, around the world. He had seen TM's effects in developing consciousness and the good effects it had on health. He therefore realized that the foundation of health lies in the consciousness, it is from there that the whole can be created. Therefore, he understood that now was the time to resurrect Ayurveda to its former glory.

He approached this project with full energy and focus. From different corners of India, he gathered the foremost experts in each of the different parts of Ayurveda. Together they worked intensively with their knowledge, with their experience and with the old texts. From this work arose the newly awakened complete version of Ayurveda; it was named Maharishi Ayurveda.

Since then, Maharishi Ayurveda has spread around the world and many people have enjoyed its effectiveness; including ourselves who have used this health system for many years and have been impressed by how beneficial it is.