Ayurveda PT-Konsultation

En unik konsultation som förenar modern vetenskap inom träning och kost med den holistiska hälso-visdomen inom ayurveda.

Ayurveda PT Consultation

A unique consultation combining modern science in exercise and nutrition with the holistic health wisdom of Ayurveda.

Stefan Lagrosen
Dr Stefan Lagrosen forskar om hälsa i arbetslivet. Han är också licensierad personlig tränare, diplomerad löpcoach, diplomerad kostrådgivare och certifierad Maharishi ayurveda wellness-konsult med mer än 30 års egen erfarenhet av ayurveda.
Dr Stefan Lagrosen is a researcher within work-life health. He is also a licensed personal trainer, certified running coach, certified Maharishi yoga asanas teacher and certified Maharishi Ayurveda wellness consultant with more than 30 years of personal experience in Ayurveda.

Du får

  • Ett personligt utformat träningsprogram baserat på ayurveda och modern träningslära
  • Ayurvediska kostråd utifrån din personliga konstitution och eventuella obalanser
  • Råd om livsstil för ökat välmående och större prestationsförmåga

Frågor och svar

Hur går det till?

Du kommer att få fylla i ett online-formulär där du beskriver dina träningsmål, ditt hälsotillstånd mm. Därefter kommer vi att ha ett samtal online via zoom. På grundval av det får du ett personligt träningsprogram och råd för kost och livsstil skickat till dig.

Handlar det bara om träning, har man ingen nytta av konsultationen om man inte vill träna?

Konsultationen täcker livet som helhet exempelvis kost och övriga levnadsvanor så alla kan ha glädje av konsultationen även om man inte är särskilt intresserad av träning. Men om du gillar träning så är det här en unik möjlighet.

Vilka typer av träning kan man få råd om?

Min kompetens finns inom styrketräning (med eller utan redskap), löpning och yoga. Jag kan inte ge tekniska råd inom andra idrotter. Inte heller har jag vana att träna elitidrottare utan du kommer att ha mest nytta av träningsråden om du är nybörjare eller aktiv på motionsnivå.

Vad kostar det?

Vi tillämpar betalning efter förmåga. Det rekommenderade priset är 690 kr inkl. moms. Om du har begränsad ekonomi och inte har råd med den summan så betalar du helt enkelt den summa du känner att du har råd med. Om du å andra sidan känner att du har råd att betala mer än 690 kr så ser vi gärna att du ger den överskjutande delen som ett bidrag till en skola för hemlösa flickor i Thailand som är värd allt stöd - eller till något annat behjärtansvärt ändamål.

Du har också en nöjd-kund-garanti. Om du oavsett anledning inte är nöjd med den konsultation som du har fått kan du inom tre månader begära att få tillbaka den avgift du har betalat och den kommer då att återbetalas omgående.

Hur bokar jag en konsultation?

Du bokar en tid på länken nedan och anger din mailadress. Du kommer då att få ett mail med en länk till formuläret som du ska fylla i, instruktioner om betalning och en zoom-länk till konsultationsmötet.

Bokning Ayurveda PT-konsultation augusti 2021 Boka

Om du har ytterligare frågor, hör av dig på mail, klicka här

You will get

  • A personally designed training programme based on Ayurveda and modern science
  • Ayurvedic dietary advice based on your personal constitution and any imbalances
  • Lifestyle advice for increased well-being and greater performance

Questions and answers

How does it work?

You will fill in an online form where you describe your training goals, your health condition etc. Then we will have an online call via zoom. Based on that, you will receive a personal training programme and advice for diet and lifestyle sent to you.

Is it just about training, or is the consultation useful even if I am not interested in training?

The consultation covers life as a whole, for example, diet and other lifestyle habits, so everyone can enjoy the consultation even if they are not particularly interested in exercise. But if you like exercise, this is a unique opportunity.

What types of training can I have advice about?

My competency is within strength training (with or without tools), running and yoga. I cannot give technical advice in other sports. Nor am I used to training elite athletes; thus, you will have the most benefit from the training advice if you are a beginner or intermediate athlete.

How much does it cost?

We apply payment according to ability. The recommended price is €69 incl. VAT. If you have limited finances and cannot afford that amount, you simply pay the amount you can afford. If, on the other hand, you feel that you can afford to pay more than €69, we would appreciate if you donate the excess as a contribution to a school for homeless girls in Thailand that is worth all the support - or to some other life-supporting purpose.

You also have a customer satisfaction guarantee. If for any reason you are not satisfied with the consultation you have received, you can within three months request a refund of the fee you have paid, and it will then be refunded immediately.

How do I book a consultation? Contact Stefan via email
If you have further questions, get in touch by email, click here